รายละเอียดข่าว

การสมัครสมาชิกสมาคมและชมรมที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
Created by surachet on 2/26/2015 1:21:08 PM

สมาคมหรือชมรมวิชาชีพ


                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา           โดยผ่านสมาคมและชมรมที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรอาชีวศึกษารวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมหรือชมรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอน และผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ    การอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งหมด 2 สมาคม 57 ชมรม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)

                ดังนั้นครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมหรือชมรม ที่ตรงกับภาระงานสอนหรือหน้าที่หลักได้ 1 สมาคมหรือชมรม และอีก 1 สมาคมหรือชมรมที่พัฒนาด้านความรู้และทักษะเสริมภาระงานสอนหรือหน้าที่หลัก (หรือความสนใจ) โดยการเขียนใบสมัครสมาชิกสมาคมและชมรมส่งไปที่สังกัดของประธานสมาคมชมรมที่ต้องการสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ


print
rating
  Comments