รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

| 976 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563
ในรูปแบบการอบรมออนไลน์
สามารถตรวจสอบรายชื่อทางช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ : http://bit.ly/vectraining63
และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานการอบรมออนไลน์ : http://bit.ly/2yfG6wd​
Link :  http://bit.ly/vectraining63


เอกสารแนบ