รายละเอียดข่าว

เลขาธิการ กอศ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพข้าราชการ สสอ.
Created by surachet on 7/8/2014 2:32:08 PM


             ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ  นางพิมลกัลย์ สังขมาลย์  
ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง อายุ 40 ปี  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ข้าราชการสังกัดสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร  
โดยมีนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นายอำนวย  เถาตระกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  นายกมล พิณรัตน์
อดีตผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้print
rating
  Comments