รายละเอียดข่าว

คู่มือหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

| 3278 

 

 

คู่มือหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

( Competency  Development  Vocational Teacher

By Develop experience In the establishment)

 


เอกสารแนบ