รายละเอียดข่าว

ประกาศรับรองการจัดตั้งชมรม เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
Created by surachet on 6/25/2014 9:48:43 AM
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ เรื่อง รับรองการจัดตั้งชมรม เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 2 ชมรม 

ตามนโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสมาคม และชมรม เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ

print
rating
  Comments