รายละเอียดข่าว

สสอ. : ประกาศรับรองการจัดตั้งชมรม (เพิ่มเติม 2)
Created by surachet on 2/20/2014 2:49:21 PM
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ เรื่อง รับรองการจัดตั้งชมรม เพิ่มเติม   ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน ๒ ชมรม ตามนโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสมาคม และชมรม เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

print
rating
  Comments