รายละเอียดข่าว

สสอ:ชี้แจงการเรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการศึกษาเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู
Created by on 3/26/2013 3:55:28 PM

ตามที่ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้สำรวจข้อมูลรายชื่อครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (หนังสือที่ ศธ 0605/319   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555)


              ตามที่ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้สำรวจข้อมูลรายชื่อครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (หนังสือที่ ศธ 0605/319   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555) และได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้เพื่อ
ให้ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ใช้สำหรับประกอบการสมัครกับสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการศึกษา จากคุรุสภา  นั้น

          เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประสงค์ศึกษาจะเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู แต่ยังไม่มีรายชื่อขึ้นทะเบียน สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาจึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าวส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มตามหนังสือที่ศธ 0605/319 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 โดยจะต้อง
มีคุณสมบัติครบตามที่คุรุสภากำหนด คือ

           1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)  โดยพิจารณาจากสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

           2. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน  จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

           3. หนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยออกให้ก่อนวันที่รับสมัคร  และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการ
ผ่อนผัน
ส่งมาที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หรือทางโทรสารหมายเลข 02 9436020 เพื่อที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจะ
ได้รวบรวมรายชื่อเสนอคุรุสภาขึ้นทะเบียนต่อไป 

          อนึ่ง  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะรวบรวมรายชื่อเสนอขึ้นทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

     

print
rating
  Comments