รายละเอียดข่าว

สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา
Created by surachet on 4/21/2017 4:05:16 PM

ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา


ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา สอศ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาครูพลศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2560

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพรprintrating
  Comments