รายละเอียดข่าว

สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา
Created by surachet on 4/19/2017 12:05:20 PM

ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา


*สรุปองค์ความรู้*

*โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การบูรณาการภูมิวัฒนธรรม *

*29 – 31 มีนาคม 2560 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา*


printrating
  Comments