รายละเอียดข่าว

สรุปองค์ความรู้ ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา
Created by surachet on 4/19/2017 12:00:58 PM

ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา


แบบรายงานสรุปองค์ความรู้ ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21

โดยชมรมครูแนะแนวอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2560 
โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


printrating
  Comments