Category
สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา
Created by surachet on 4/21/2017 4:05:16 PM

ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา Read More..


สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา
Created by surachet on 4/19/2017 12:05:20 PM

ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึ กษา Read More..


สรุปองค์ความรู้ ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา
Created by surachet on 4/19/2017 12:00:58 PM

ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา Read More..


เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Created by surachet on 4/5/2017 11:35:50 AM

เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   Read More..


รายชื่ออบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Applications
Created by surachet on 3/23/2017 12:05:23 PM

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Applications Read More..


ชมรมลูกจ้างประจำ สอศ.
Created by surachet on 3/17/2017 3:33:52 PM

ชมรมลูกจ้างประจำ สอศ. Read More..


ชมรมถ่ายภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
Created by surachet on 3/15/2017 11:44:55 AM

ชมรมถ่ายภาพเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Read More..


ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Created by surachet on 3/8/2017 10:18:56 AM

ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Read More..


การพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Created by surachet on 3/3/2017 3:40:20 PM

พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More..


Page 1 of 42First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last